Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΙΠΤΗΛ-224)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «REVERIE: Real and Virtual Engagement in Realistic Immersive Environments της Ευρωπαϊκής Ένωσης» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μια (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου 15 μηνών.

Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-224
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής
Αντικείμενο:Ανάπτυξη αλγορίθμων και εφαρμογής για την καταγραφή (μέσω καμερών, και αισθητήρων βάθους) κινούμενων ανθρώπων με σκοπό την 3Δ ανακατασκευή τους, και ανάλυση της κίνησής τους. Δημιουργία ρεαλιστικών εικονικών χαρακτήρων.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 15 μήνες

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr/

Προθεσμία υποβολής 20-09-2013

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: