Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΙΠΤΗΛ-148)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Cognitive Signal Processing Lab», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση Ανάθεσης Έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών (με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ημερολογιακή λήξη του παραπάνω έργου).

Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-148
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ή Πτυχίο Θετικής Κατεύθυνσης με εξειδίκευση στην πληροφορική
Αντικείμενο: Aνάλυση και επέκταση της θεωρίας τομογραφίας διανυσματικού πεδίου από το χώρο των δύο, στο χώρο των τριών διαστάσεων, και εφαρμογή της στον προσδιορισμό των ενεργών καταστάσεων του εγκεφάλου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 12 μήνες

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr/

Προθεσμία υποβολής 04-02-2013

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: