Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΙΠΤΗΛ-147)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «NOPTILUS: AutoNomous, self-Learning, OPTImal and compLete Underwater Systems»(Αρ. Συμβολαίου: 270180) της Ευρωπαϊκής Ένωσης», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση Μεταπτυχιακής Υποτροφίας σε έναν (1) υποψήφιο διδάκτορα, στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-147
Ειδικότητα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Αντικείμενο: Έλεγχος και αυτόνομη πλοήγηση ομάδας υποβρυχίων ρομπότ
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr/

Προθεσμία υποβολής 04-02-2013

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: