Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΙΠΤΗΛ-145)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «AITOLOS (Cross-border collaboration to fight illegal logging and timber trade to protect trans-boundary Greek- F.Y.R.O.M ecosystems)», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου.

Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-145
Ειδικότητα: Πολιτικός Μηχανικός
Αντικείμενο: Συμμετοχή στην ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών και στη διαδικασία υλοποίησης του πιλοτικού πληροφοριακού συστήματος του έργου σε ότι αφορά τον κατασκευαστικό χαρακτήρα των έργων που θα απαιτηθούν, καθώς και συμμετοχή στην ανάπτυξη των κατευθυντηρίων γραμμών πολιτικής (Policy Guidelines) για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και του επιχειρησιακού πλάνου (operational plan) εφαρμογής τους.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 10 μήνες

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr/

Προθεσμία υποβολής 01-02-2013

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: