Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΙΠΤΗΛ-140)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «REVERIE: Real and Virtual Engagement in Realistic Immersive Environments» (Αρ. Συμβολαίου: 318101), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας έντεκα (11) μηνών.

Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-140
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορική
Αντικείμενο: Ανάπτυξη εφαρμογής για την καταγραφή (μέσω καμερών) και ανάλυση του προσώπου και των εκφράσεών του. Δημιουργία ρεαλιστικών αυτόνομων εικονικών χαρακτήρων.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 11 μήνες

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr/

Προθεσμία υποβολής 07-01-2013

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: