Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΙΠΤΗΛ-134)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «AITOLOS (Cross-border collaboration to fight illegal logging and timber trade to protect trans-boundary Greek-F.Y.R.O.M ecosystems)» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου.

Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-134
Ειδικότητα: Εφαρμοσμένων και θετικών επιστημών που άπτονται σε θέματα συναφή της διαχείρισης περιβάλλοντος και γεωπληροφορικής - τηλεπισκόπησης. Π.χ. Μηχανικός Περιβάλλοντος, Γεωεπιστήμονας - Δασολόγος, άλλο πτυχίο που με την εκπόνηση των μεταπτυχιακών διατριβών (MSc και PhD) αποδεικνύεται η ενδελεχής ενασχόληση με τα αντικείμενα αυτά.
Αντικείμενο: Ανάλυση του διαχειριστικού πλαισίου και μελέτη μεθόδων τηλεπισκόπησης σε θέματα διαχειρισης δασικών οικοσυστημάτων
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr/

Προθεσμία υποβολής 14-12-2012

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: