Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΙΠΤΗΛ-130)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «AITOLOS (Cross-border collaboration to fight illegal logging and timber trade to protect trans-boundary Greek-F.Y.R.O.M ecosystems)» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου.

Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-130
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ
Αντικείμενο: 1. Συμμετοχή στην ανάπτυξη των κατευθυντηρίων γραμμών πολιτικής (Policy Guidelines) για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας
2. Μελέτη τεχνικών προδιαγραφών και συμμετοχή στη διαδικασία υλοποίησης του πιλοτικού πληροφοριακού συστήματος του έργου
3. Μελέτη της διαδικασίας αξιολόγησης της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας του πιλοτικού συστήματος
4. Συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του έργου
5. Συμμετοχή στην υλοποίηση των αναφορών για την πορεία του έργου
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 12 μήνες

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr/

Προθεσμία υποβολής 14-12-2012

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: