Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΙΠΤΗΛ-129)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «AITOLOS (Cross-border collaboration to fight illegal logging and timber trade to protect trans-boundary Greek-F.Y.R.O.M ecosystems)» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου.

Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-129
Ειδικότητα: Μηχανολόγος Μηχανικός
Αντικείμενο: 1. Συμμετοχή στην ανάλυση της αλυσίδας αξίας (Value Chain) στον τομέα της υλοτομίας και εμπορίας ξυλείας
2. Σχεδιασμός του επιχειρησιακού πλάνου εφαρμογής των προτεινόμενων κατευθυντηρίων γραμμών πολιτικής
3. Συμμετοχή στην ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών και συμμετοχή στη διαδικασία υλοποίησης του πιλοτικού πληροφοριακού συστήματος του έργου
4. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας του πιλοτικού πληροφοριακού συστήματος που θα υλοποιηθεί
5. Συμμετοχή στις δράσεις διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του έργου
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 12 μήνες

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr/

Προθεσμία υποβολής 14-12-2012

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: