Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΙΠΤΗΛ-101)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «FIRESENSE (Fire Detection and Management through a Multi-Sensor Network for the Protection of Cultural Heritage Areas from the Risk of Fire and Extreme Weather Conditions)» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για δύο (2) θέσεις συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου, διάρκειας πέντε (5) μηνών.

Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-101
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής ή παρεμφερούς πτυχίου
Αντικείμενο: Ανάπτυξη εφαρμογών για αξιολόγηση αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνας και υποσυστημάτων του έργου
Αριθμός Θέσεων: 2
Διάρκεια: 5 μήνες

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr/

Προθεσμία υποβολής 18-09-2012

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: