Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΙΠΤΗΛ-87)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΕΝ-ΝΟΗΣΙΣ - Σύστημα Διάχυτης Νοημοσύνης για την Πρόγνωση, Διάγνωση, Παρακολούθηση και Ενδυνάμωση ασθενών με Νοητικές Διαταραχές», Κωδικός Έργου 09ΣΥΝ-12-713 του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και «Περιφερειών σε Μετάβαση», Δράση «Συνεργασία», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου, διάρκειας δεκαπέντε (15) μηνών, με πιθανή δυνατότητα ανανέωσης.

Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-87
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Η/Υ
Αντικείμενο: Συμμετοχή σε δράσεις του έργου Εν-ΝΟΗΣΗΣ και πιο συγκεκριμένα στην:

Έρευνα και Ανάπτυξη Αλγορίθμων παρακολούθησης κινήσεων και καθημερινών δραστηριοτήτων χρηστών σε εσωτερικό χώρο με χρήση αισθητήρων, καμερών, κτλ
Υλοποίηση κλινικής πλατφόρμας του έργου και ολοκλήρωση της με το σύστημα αισθητήρων
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 15 μήνες

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr/

Προθεσμία υποβολής 13-09-2012

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: