Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΙΠΤΗΛ-85)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΕΝ-ΝΟΗΣΙΣ - Σύστημα Διάχυτης Νοημοσύνης για την Πρόγνωση, Διάγνωση, Παρακολούθηση και Ενδυνάμωση ασθενών με Νοητικές Διαταραχές», Κωδικός Έργου 09ΣΥΝ-12-713 του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και «Περιφερειών σε Μετάβαση», Δράση «Συνεργασία», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, με πιθανή δυνατότητα ανανέωσης.

Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-85
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Η/Υ
Αντικείμενο: Συμμετοχή σε ανάλυση απαιτήσεων και αρχιτεκτονική συστήματος Εν-ΝΟΗΣΗΣ /
Έρευνα και Ανάπτυξη Αλγορίθμων παρακολούθησης κινήσεων χρηστών σε εσωτερικό χώρο με χρήση αισθητήρων και εξαγωγής Ιατρικού Συμπεράσματος και υλοποίηση διαδικασιών Πληθυσμιακής έρευνας Εν-ΝΟΗΣΗΣ / Συμμετοχή σε δράσεις πιλοτικής εγκατάστασης, δημοσιότητας και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 8 μήνες

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr/

Προθεσμία υποβολής 13-09-2012

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: