Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (23992)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Agile 4.0-Cluster: Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ευέλικτη Βιομηχανία του Μέλλοντος», και κωδικό 5070114/ΓΓ1CL-0056364, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1191 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ11910080 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Θετικές Επιστήμες
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να υποστηρίξει το συντονισμό των δράσεων για την επικαιροποίηση του αρχικού πλάνου του Συνεργατικού Σχηματισμού καθώς και την ανάλυση της σχετικής αγοράς (Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα) για Ευέλικτη Παραγωγή στην Βιομηχανία του Μέλλοντος (ΕΕ2: Πλήρες Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πλάνο για την Ανάλυση Προδιαγραφών Σχηματισμού, τη Μελέτη, Ανέγερση και Διαμόρφωση Υποδομών, ΕΕ3: Ανάλυση απαιτήσεων Αγοράς και Έρευνα σε διαδικασίες που αφορούν την υποστήριξη δράσεων Ευέλικτης Παραγωγής στα πλαίσια της Βιομηχανίας 4.0 και ΕΕ4: Δράσεις Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων). Ο υποψήφιος αναμένεται να αναζητήσει καινοτόμες υπηρεσίες για την υποστήριξη της Στρατηγικής του Συνεργατικού Σχηματισμού και να παρέχει υποστήριξη στα αντίστοιχα παραδοτέα.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 8 μήνες

Προθεσμία υποβολής 30/10/2020

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: