Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (23630)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Copernicus assisted environmental monitoring across the Black Sea Basin - PONTOS», με αριθμό σύμβασης BSB-889 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος “ENI CBC Black Sea Basin programme 2014-2020” προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Επιστήμη Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Θετικές Επιστήμες ή Γεωπονία ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο και να συνεισφέρει στα ακόλουθα Παραδοτέα (outputs):

Π-D.T1.1.1: Back-end infrastructure (Υποδομή υποστήριξης)
Π-D.T1.1.2: Report on the enablers for input data update (Αναφορά παραγόντων επικαιροποίησης δεδομένων εισαγωγής)
Π-D.T1.1.3: Information and knowledge integrator (Σύστημα ενσωμάτωσης πληροφοριών και γνώσεων)
Π-D.T1.1.4: Data visualization module (Οπτικοποίηση δεδομένων)
Π-D.T1.1.5: Assessment of the Quality of Experience by the user (Αξιολόγηση της ποιότητας εμπειρίας του χρήστη)
Π-D.T1.2.1: Report on dynamics of coastal line changes (Αναφορά σχετικά με τη δυναμική των αλλαγών στην ακτογραμμή)
Π-D.T1.2.2: Assessment on forest cover changes and its consequences for the environment (Αξιολόγηση των αλλαγών στη δασική κάλυψη και των συνεπειών τους στο περιβάλλον)
Π-D.Τ1.2.4: Assessment on changes in wetland and floating vegetation cover (Αξιολόγηση των αλλαγών σε υδροτόπους και στην κάλυψη της επιπλέουσας βλάστησης)
Π-D.Τ1.2.5: Integrated assessment on chlorophyll concentration and eutrophication dynamics (Ολοκληρωμένη αξιολόγηση της συγκέντρωσης χλωροφύλλης και της δυναμικής του ευτροφισμού)
Π-D.Τ1.2.6: Agricultural water balance, water productivity and water stress indices (Γεωργικό υδατικό ισοζύγιο, παραγωγικότητα νερού και δείκτες έλλειψης νερού)

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρακάτω πακέτου εργασίας του έργου:
ΠΕ-GA1: Methodological Framework Development and Implementation in Pilot Sites (Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου και εφαρμογή σε πιλοτικές περιοχές)

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 21/09/2020

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: