Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (23589)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Pro-sumer AwaRe, Transactive Markets for Valorization of Distributed flexibillTY enabled by Smart Energy Contracts» - «PARITY», με αριθμό συμβολαίου 864319, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να συμβάλλει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση εργαλείων λογισμικού για βελτιστοποιημένη διαχείριση κατανεμημένων ενεργειακών πόρων όπως φωτοβολταϊκά πάνελ, συσσωρευτές, ηλεκτρικά οχήματα κ.α. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να αναπτυχθεί μέθοδος για δημιουργία μοντέλων προφίλ χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της χρήσης τους ως προς τη φόρτιση και την αμφίδρομη ανταλλαγή ενέργειας με το Δίκτυο (Vehicle-2-Grid). Τα προφίλ θα χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα εισόδου στα εργαλεία που θα αναπτυχθούν για την αποτελεσματική διαχείριση της ευελιξίας μιας εικονικής μονάδας παραγωγής ενέργειας (Virtual Power Plant). Ο σκοπός των εργαλείων βελτιστοποίησης είναι η δυναμική δημιουργία ομάδων κατανεμημένων ενεργειακών πόρων για την εκμετάλλευση της ευελιξίας προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το όφελος των χρηστών που συμμετέχουν στην τοπική αγορά ευελιξίας (Local Flexibility Market). Το λογισμικό θα εγκατασταθεί σε πιλοτικούς χρήστες προς αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του. Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να συμμετέχει στις εργασίες ανάπτυξης και στη συγγραφή έγγραφων αναφορών, που θα χρησιμοποιηθούν στα παραδοτέα του έργου.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 18/09/2020

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: