Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (23322)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Enhancing Programmability and boosting Performance Portability for Exascale Computing Systems» - «EXA2PRO», με αριθμό συμβολαίου 801015, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Θετικές Επιστήμες ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να υποστηρίξει την υλοποίηση, την ολοκλήρωση και την εκτέλεση προγραμμάτων λογισμικού για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων με πολυπλοκότητα μεγάλης κλίμακας (εξακλίμακας). Ο υποψήφιος αναμένεται να ασχοληθεί κυρίως με την οργάνωση και συντήρηση δοκιμών λογισμικού, την αξιολόγηση με ποσοτικούς δείκτες της επίδοσης των επιμέρους αρθρωμάτων λογισμικού μέσω της εκτέλεσης των πραγματικών περιπτώσεων επίλυσης υπολογιστικών προβλημάτων στις θετικές επιστήμες, ενώ αναμένεται να υποστηρίξει τη διαμόρφωση μιας κατάλληλης μεθοδολογίας για τον έλεγχο της διαδικασίας συνεχούς επαλήθευσης και επικύρωσης λογισμικού για όλες τις πιλοτικές εφαρμογές. Ο υποψήφιος θα συμμετέχει και στη συγγραφή των αντίστοιχων παραδοτέων.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 4 μήνες

Προθεσμία υποβολής 07/08/2020

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: