Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (23226)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη Λιμένων με Αξιοποίηση Καινοτόμων Τεχνολογιών Υποδομής και ICT» - «PERFFECT», και κωδικό 5031220 / Τ1ΕΔΚ-03368, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την υλοποίηση του αυτοματοποιημένου συστήματος λήψης αποφάσεων και την αξιολόγηση των τεχνικών (βαθειάς) μηχανικής μάθησης για τη διαχείριση κατανεμημένων πόρων σε περιβάλλοντα λιμένων (π.χ. διαχείρισης ενέργειας, περιβαντολλογικών παραμέτρων, κτλ). Ο υποψήφιος θα συμμετέχει τόσο στις ερευνητικές εργασίες όσο και στη συγγραφή έγγραφων αναφορών, που θα χρησιμοποιηθούν στα παραδοτέα του έργου στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας.
Ενότητες Εργασίας:
• ΕΕ3: Ευφυής Πλατφόρμα Ενεργειακής Διαχείρισης PERFFECT
• ΕΕ4: Ολοκλήρωση, Δοκιμές και Ρυθμίσεις- Πειραματική Αποτίμηση του Οικοσυστήματος PERFFECT

Παραδοτέα:
• Π3.3: Αλγόριθμοι Πρόβλεψης και Διαχείρισης των Ενεργειακών Φορτίων
• Π3.5: Αναφορά και Πρωτότυπο Αυτοματοποιημένης Μηχανής Λήψης Αποφάσεων
• Π4.1: Πειραματική Αποτίμηση PERFFECT
• Π4.2: Το Οικοσύστημα PERFFECT

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 4 μήνες

Προθεσμία υποβολής 30/07/2020

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: