Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (23225)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ευφυές Πληροφοριακό Σύστημα για την Επίτευξη της Βέλτιστης Ενεργειακής Απόδοσης και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ζήτησης Ενέργειας» - «SIT4Energy», και κωδικό Πράξης/MIS 5030123/Τ2ΔΓΕ-0911, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής & Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας–Γερμανίας», ΕΣΠΑ 2014–2020 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη σχεδίαση και ανάπτυξη αλγορίθμων που θα αποτιμούν τη δυνητική και πραγματική ενέργεια που σώζεται (ή δύναται να σωθεί) βάσει των συμβουλών που δίνονται από το σύστημα του SIT4Energy. Οι αλγόριθμοι θα ελέγχουν τη συμπεριφορά του συστήματος και των ανθρώπων, και θα βγάζουν συμπεράσματα για την ενέργεια που σώζεται ή δύναται να σωθεί, στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας και των αντίστοιχων παραδοτέων τους:
Ενότητες Εργασίας:
• ΕΕ3: Σχεδιασμός και Ανάλυση του Τεχνολογικού Πυλώνα του SIT4Energy
• ΕΕ4: Ολοκλήρωση και Επικύρωση του Συστήματος
Παραδοτέα:
• Π3.2: Σύστημα Συμβουλών του SIT4Energy για Κινητά Τηλέφωνα
• Π4.3: Αποτελέσματα του Ελληνικού Πιλοτικού Έξυπνου Σπιτιού
• Π4.4: Αποτελέσματα της Ελληνικής Πιλοτικής Ακαδημαϊκής Πανεπιστημιούπολης

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 4 μήνες

Προθεσμία υποβολής 30/07/2020

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: