Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (23222)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «A POsitive Energy CITY Trasformation Framework» - «POCITYF», με αριθμό συμβολαίου 864400, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη σχεδίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη μιας πλατφόρμας διοργάνωσης διαγωνισμών με χαρακτηριστικά παιχνιδοποίησης (gamification) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια Ευφυή Πόλη.
Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί ανοικτή πλατφόρμα διαγωνισμών με στόχο την εμπλοκή των πολιτών για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων των σύγχρονων πόλεων (π.χ. εξοικονόμηση ενέργειας, δημιουργία συνοικιών θετικού ισοζυγίου ενέργειας, ενεργειακές λύσεις σε κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς, ευφυείς λύσεις κινητικότητας κλπ.). Η πλατφόρμα θα περιέχει χαρακτηριστικά παιχνιδοποίησης και θα βασισθεί σε υπάρχοντα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στο φορέα σε διάφορα ερευνητικά έργα (π.χ open innovation marketplace, crowdfunding tool, collaborative space). Η πλατφόρμα θα επιτρέπει την ταυτόχρονη διοργάνωση διαγωνισμών που θα απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες χρηστών (π.χ. φοιτητές, εθελοντές, επιχειρηματίες, τοπικούς φορείς κλπ.) και θα υποστηρίζει όλα τα στάδια της διαδικασίας (προβολή του διαγωνισμού, υποβολή συμμετοχών, αξιολόγηση και ανάδειξη νικητών).
Οι διαγωνισμοί θα διοργανωθούν σε όλες τις πόλεις που συμμετέχουν στο έργο, δίνοντας την ευκαιρία σε φοιτητές, ομάδες πολιτών, επιχειρηματίες, και γενικά όποιον ενδιαφέρεται, να παρουσιάσουν και να αναπτύξουν σε βάθος τις ιδέες τους σχετικά με το πως μπορεί να διαμορφωθεί και να αλλάξει το περιβάλλον της πόλης, στο εγγύς μέλλον, με τη χρήση τεχνολογικών καινοτομιών στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας και των ευφυών μεταφορών. Οι πιο καινοτόμες και εμπνευσμένες ιδέες θα βραβευθούν, με τη μορφή επιχορήγησης, για την περαιτέρω ανάπτυξη και ωρίμανση τους.
Ο υποψήφιος αναμένεται να συμμετέχει στη λειτουργική σχεδίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη της παραπάνω πλατφόρμας με χρήση εργαλείων και εφαρμογών ανοιχτού κώδικα και προτυποποιημένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 4 μήνες

Προθεσμία υποβολής 30/07/2020

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: