Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (23198)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Αυτόνομο Σύστημα Αδιάλλειπτης Παραγωγής και Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φωτοβολταΪκών σε αυτοκινητοδρόμους»-«ΣΕΛΑΣ», και κωδικό 5033808 / Τ1ΕΔΚ-03547, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη των μοντέλων για την έγκαιρη ανίχνευση σφαλμάτων στα υποσυστήματα του έργου (π.χ. συσσωρευτές – ageing, φωτοβολταϊκά, έξυπνοι μετρητές ενέργειας, κτλ) καθώς και την ενσωμάτωση αυτών στο τελικό αυτοματοποιημένο ευφυές σύστημα λήψης αποφάσεων.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:
• ΕΕ4: Ευφυής Πλατφόρμα διαχείρισης ΣΕΛΑΣ & Υποσυστήματα
• ΕΕ5 – Ανάπτυξη Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας και Διασύνδεση με το ΣΕΛΑΣ
• ΕΕ6 – Ολοκλήρωση, Δοκιμές και Ρυθμίσεις - Εργαστηριακή Αποτίμηση του Οικοσυστήματος ΣΕΛΑΣ
• ΕΕ7: Πιλοτική Εφαρμογή, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων και Δράσεις Δημοσιότητας

Ο υποψήφιος θα συμμετέχει τόσο στις ερευνητικές εργασίες όσο και στη συγγραφή έγγραφων αναφορών των παραδοτέων του έργου:
• Π4.1 – Ευφυές Εργαλείο Διαχείρισης
• Π4.2 – Αλγόριθμοι πρόβλεψης των ενεργειακών αναγκών
• Π4.4 – Προγνωστικές μέθοδοι αναγνώρισης σφαλμάτων
• Π4.5 – Αυτοματοποιημένη μηχανή λήψης αποφάσεων
• Π5.2 – Υποσύστημα Μπαταριών ΣΕΛΑΣ
• Π6.1 – Πρωτότυπο Σύστημα ΣΕΛΑΣ
• Π6.2 – Αποτελέσματα Εργαστηριακής Επικύρωσης
• Π7.3 – Αναφορά αξιολόγησης αποτελεσμάτων πιλοτικής εφαρμογής

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 4 μήνες

Προθεσμία υποβολής 27/07/2020

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: