el   en  

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (23100)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «AutonoMous self powered miniAturized iNtelligent sensor for environmental sensing anD asset tracking in smArt IoT environments» - «AMANDA», με αριθμό συμβολαίου 825464, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Το έργο AMANDA στοχεύει στην επέκταση των ορίων της αυτονομίας των Ηλεκτρονικών Έξυπνων Συστημάτων (ΗΕΣ) σε επίπεδο ενέργειας, λήψης αποφάσεων και επέκτασης του χρόνου ζωής και της σμίκρυνσης με την εφαρμογή αρχιτεκτονικής σχεδιασμού υψηλής αναλογίας διαστάσεων. Ο απώτερος σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη μιας ελκυστικής από άποψης κόστους Αυτόνομης Έξυπνης Αισθητηριακής Κάρτας (ΑΕΑΚ), η οποία θα μπορεί να εξυπηρετήσει πολυαισθητηριακές εφαρμογές IoT για έξυπνα περιβάλλοντα διαβίωσης και εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, το AMANDA επιζητά την περαιτέρω ενίσχυση της τεχνολογικής αριστείας των εταίρων του έργου, με την παράδοση των ακόλουθων συστημάτων της ΑΕΑΚ: Ενισχυτή αυτονομίας ενέργειας (φωτοβολταϊκός συσσωρευτής, ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης ενέργειας και επαναφορτιζόμενη αποθήκευση), υποσύστημα συνδεσιμότητας και παρακολούθησης, μονάδα επεξεργασίας με ενσωματωμένη ευφυΐα, προσαρμόσιμο υποσύστημα πολλαπλών αισθητήρων (διοξειδίου του άνθρακα, απεικόνισης, χωρητικότητας, θερμοκρασίας καθώς και επιπρόσθετοι αισθητήρες είτε διαθέσιμοι στο εμπόριο ή κοντά σε στάδιο εμπορικής διάθεσης), υποσύστημα ενθυλάκωσης και συσκευασίας για υψηλή κατασκευαστική δυνατότητα. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθούν μηχανισμοί για την εξασφάλιση της ασφάλειας της υλοποίησης, όπως τον έλεγχο ταυτότητας χρηστών και συσκευών και την πρόληψη και ανίχνευση εισβολών.

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός πλήρους συστήματος ΑΕΑΚ σε πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, χωρίς περιορισμό μεγέθους. Μεταξύ των βημάτων που απαιτούνται είναι η δημιουργία σχηματικών, η ενσωμάτωση υπαρχόντων συστατικών (MCU, BLE, LoRa) και αισθητήρων στην πλακέτα, η συγγραφή λογισμικού firmware και software, καθώς και η προσομοίωση (simulation) και εκτίμηση της απόδοσης του τελικού συστήματος. Οι προαναφερθείσες εργασίες αφορούν στο Πακέτο Εργασίας 5 (WP5) και το αντίστοιχο παραδοτέο είναι το D5.1 - 1st Unconstrained Prototype.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 5 μήνες

Προθεσμία υποβολής 16/07/2020

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα