Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (23020)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Next Generation Land Management services for Agriculture and Forestry» - «NEXTLAND», με αριθμό συμβολαίου 869520, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ειδικός επιστημονικός συνεργάτης
Αντικείμενο: Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας WP2 και WP6 του έργου.

Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν:
• Συμμετοχή στη διαμόρφωση των προδιαγραφών και της αρχιτεκτονικής των υπηρεσιών και στις σχετικές έγγραφες αναφορές, παρουσιάσεις και εκθέσεις προόδου του WP2.
Παραδοτέα:
D2.1: Co-design guidelines & user scenarios definition
D2.2: Users requirements specifications
D2.3: Users review report

• Συμμετοχή στην πραγματοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας και ανάπτυξης ικανοτήτων αναφορικά με τις προσφερόμενες δασικές υπηρεσίες και τις σχετικές έγγραφες αναφορές, παρουσιάσεις και εκθέσεις προόδου του WP6.
Παραδοτέα:
D6.1: Communication strategy and outreach plan
D6.2: Project website and social network package
D6.3: Capacity building report

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 09/07/2020

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: