Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (22991)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Συμμετοχικά και Βιωματικά Εργαστήρια Παραγωγής και Ανάδειξης της Σύγχρονης Τέχνης» - «2gether», και κωδικό 5056223/Τ6ΥΒΠ-00510, η οποία έχει ενταχθεί στις Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2019ΣΕ14510008 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Μηχανικός
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τον προσδιορισμό των ομάδων και απαιτήσεων χρηστών, στους οποίους απευθύνεται η πλατφόρμα 2gether. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορα γνωστικά υπόβαθρα χρηστών, για μια όσο το δυνατόν πιο εμπεριστατωμένη μελέτη. Οι συναφείς ομάδες χρηστών και οι επιμέρους απαιτήσεις τους θα προσδιοριστούν λαμβάνοντας υπόψη τα προφίλ των διαφόρων ομάδων που μπορεί να περιλαμβάνουν π.χ. επισκέπτες μουσείων, καλλιτέχνες, δημιουργούς περιεχομένου, κλπ. Οι ομάδες αυτές θα συμμετάσχουν στη διενέργεια των πιλοτικών δοκιμών. Επίσης, ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, θα υποστηρίξει τη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος και ειδικότερα τον προσδιορισμό των λειτουργικών και μη απαιτήσεων αυτού. Επίσης, θα ληφθούν υπόψη ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια και αξιοπιστία των δεδομένων κατά την επικοινωνία πραγματικού χρόνου, που απαιτείται για την υλοποίηση του μοντέλου πληθοπορισμού, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 1 του έργου (ΕΕ1: Ανάλυση Απαιτήσεων και Αρχιτεκτονική Σχεδίαση Συστήματος)
και ειδικότερα των Παραδοτέων:
• Π1.1: Ομάδες και Απαιτήσεις Χρηστών
• Π1.2: Αρχιτεκτονική του Συστήματος 2gether

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 5 μήνες

Προθεσμία υποβολής 06/07/2020

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: