Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (22990)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Συμμετοχικά και Βιωματικά Εργαστήρια Παραγωγής και Ανάδειξης της Σύγχρονης Τέχνης» - «2gether», και κωδικό 5056223/Τ6ΥΒΠ-00510, η οποία έχει ενταχθεί στις Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2019ΣΕ14510008 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τον προσδιορισμό ομάδων και απαιτήσεων χρηστών και την αρχιτεκτονική σχεδίαση του συστήματος 2gether. Επίσης, ο υποψήφιος θα υποστηρίξει τη βιβλιογραφική έρευνα για την επιλογή των καταλληλότερων τεχνικών πληθοπορισμού για τη διαχείριση πόρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Τέλος, ο υποψήφιος αναμένεται να διεξάγει έρευνα στις σύγχρονες τεχνικές εικονικής πραγματικότητας με σκοπό την επιλογή της βέλτιστης τεχνικής για τις ανάγκες του έργου και τη μελλοντική υλοποίηση εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας με χρήση τρισδιάστατων μοντέλων επιλεγμένων εκθεμάτων.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:
• ΕΕ1: Ανάλυση Απαιτήσεων και Αρχιτεκτονική Σχεδίαση Συστήματος,
• ΕΕ3: Πλατφόρμα Πληθοπορισμού,
• ΕΕ4: Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας

Και ειδικότερα των Παραδοτέων:
• Π1.1: Ομάδες και Απαιτήσεις Χρηστών
• Π1.2: Αρχιτεκτονική του Συστήματος 2gether
• Π3.1: Ανασκόπηση και Επιλογή Τεχνικών Πληροπορισμού
• Π4.1: Σύγχρονες Τεχνικές Εικονικής Πραγματικότητας

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 5 μήνες

Προθεσμία υποβολής 06/07/2020

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: