Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (22916)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων για τη μοντελοποίηση διαδικασιών στις λειτουργίες έξυπνων εφοδιαστικών αλυσίδων» - «BIG-SMART-LOG», και κωδικό MIS 5053934, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ERANETS 2019» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1191 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ11910064 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο απαιτητικός ανταγωνισμός της παγκόσμιας αγοράς αναγκάζει τις εταιρείες μεταφορών να αναπτύξουν έξυπνες λύσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εργασιών της αλυσίδας εφοδιασμού. Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός μοντέλου επεξεργασίας δεδομένων που παράλληλα θα αυτό-εκπαιδεύεται. Το μοντέλο θα αναλύει τα δεδομένα μεγάλου όγκου σε πραγματικό χρόνο, ώστε να επηρεάσει θετικά τη χρήση της υπάρχουσας υποδομής και πόρων. Επίσης, οι αλγόριθμοι μηχανικής και βαθιάς μάθησης που θα αναπτυχθούν θα παρέχουν προβλέψεις για τη μεγιστοποίηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ασφάλειας.
Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την υλοποίηση μιας αναλυτικής διαδικτυακής πλατφόρμας που θα περιλαμβάνει τις γραφικές διεπαφές (front-end) καθώς και τις αντίστοιχες διαδικτυακές υπηρεσίες και τους αλγορίθμους βελτιστοποίησης. Τα δεδομένα προς οπτικοποίηση καθώς και τα αποτελέσματα των αναλυτικών αλγορίθμων που θα αποτελούν είσοδο για το σύστημα λήψης αποφάσεων, θα προέρχονται από άλλες Ενότητες Εργασίας. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ιστού (ανάπτυξη front-end και backend για εφαρμογές ιστού), στο πλαίσιο των παρακάτω Πακέτων Εργασίας και των αντίστοιχων παραδοτέων τους:
Πακέτα Εργασίας:
• WP5: Visualization, Monitoring and Integrating Framework
• WP6: Pilot Operation and Validation
Παραδοτέα:
• D5.1: Visualization and Monitoring Framework
• D5.2: Report on the integration tests of the visualization and monitoring framework
• D6.1: Pilot scenarios/ test cases definition
• D6.2: Pilot operation and validation reports

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 29/06/2020

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: