Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (22904)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Mobility Environmentally-friendly, Integrated and economically Sustainable Through innovative Electromobility Recharging infrastructure and new business models» - «MEISTER», με αριθμό συμβολαίου 769052, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Οικονομολόγος
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη διαχείριση του eMobility Expertise Centre (EeMEC), το οποίο έχει ιδρυθεί στo πλαίσιο του έργου και αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου. Το EeMEC είναι ένα κέντρο υποστήριξης για την e-κινητικότητα με ανοικτή συμμετοχή για ευρωπαϊκές πόλεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους ενδιαφερόμενους. Οι συνεργάτες του έργου αποτελούν τα αρχικά κύρια μέλη του EeMEC με απώτερο στόχο το κέντρο να αποτελέσει έναν ανεξάρτητο οργανισμό που θα μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και μετά την λήξη του έργου.

Ο υποψήφιος αναμένεται να υποστηρίξει τις δράσεις αξιοποίησης και μάρκετινγκ του φορέα καθώς και τη συγγραφή έγγραφων αναφορών, που θα χρησιμοποιηθούν στα παραδοτέα του έργου.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 5 μήνες

Προθεσμία υποβολής 29/06/2020

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: