Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (22226)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Towards sustainable treatment and reuse of wastewater in the Mediterranean region - AQUACYCLE», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος “ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme 2014-2020" προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) ή Επιστήμη Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Θετικές Επιστήμες ή Γεωτεχνικές Επιστήμες ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο και να συνεισφέρει στα ακόλουθα παραδοτέα (outputs):

Π.2.5: Capitalization Plan (Πλάνο Κεφαλαιοποίησης)
Π.3.2: Prototype PGIS based Decision Support tool (Πρωτότυπο εργαλείο στήριξης απόφασης βασισμένο σε συμμετοχικό ΓΣΠ)
Π.3.4: Online PGIS environment for participatory planning (Διαδικτυακό συμμετοχικό ΓΣΠ για συμμετοχικό σχεδιασμό)
Π.4.3: e-toolbox (Ηλεκτρονική εργαλειοθήκη)
Π.4.4: Spatial analysis of APOC opportunities in GIS environment (Χωρική ανάλυση των δυνατοτήτων του APOC σε περιβάλλον ΓΣΠ)
Π.5.2: Cost-benefit and performance analysis of pilot units (Ανάλυση κόστους-ωφελειών και απόδοσης των πιλοτικών μονάδων)
Π.5.3: Certified APOC users (Πιστοποιημένοι χρήστες APOC)
Π.6.2: Portfolio of outreach activities (Χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων προβολής)

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω πακέτων εργασίας του έργου:
ΠΕ2: Communication (Επικοινωνία)
ΠΕ3: Preparing for participatory decision-making (Προετοιμασία για τη συμμετοχική διαδικασία λήψης απόφασης)
ΠΕ4: Demo set up and ICT tools (Εγκατάσταση επίδειξης και εργαλείων ΤΠΕ)
ΠΕ5: Operational demonstration and capacity building (Επιχειρησιακή παρουσίαση και ανάπτυξη ικανοτήτων)
ΠΕ6: Improving water governance for long-term sustainability (Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα)

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 02/04/2020

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: