Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (22224)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση τεχνικών παιγνιοποίησης και επαυξημένης πραγματικότητας για τη δημιουργία μηχανισμού κινήτρων μέσω “ανταμοιβών”, με σκοπό το διαμοιρασμό περιεχόμενου πολυμέσων που δημιουργούν οι χρήστες κοινωνικών δικτύων για την προώθηση εμπορικών προϊόντων - BubbllzAR», και κωδικό 5031821 / Τ1ΕΔΚ-04609, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Θετικές επιστήμες ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάλυση δεδομένων χρηστών και την εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης (π.χ. ομαδοποίησης) στα πλαίσια του εργαλείου συμπεριφορικής ανάλυσης με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά το είδος των τεχνικών/ στρατηγικών παιγνιοποίησης που θα χρησιμοποιούνται στις εκστρατείες προώθησης. Η βελτιστοποίηση θα πραγματοποιείται βάσει της μοντελοποίησης συμπεριφοράς χρηστών (καταναλωτών), αλλά και ομαδοποίησης τους ανάλογα π.χ. με τα κοινωνικά/δημογραφικά στοιχεία τους ή άλλα χαρακτηριστικά. Οι παραπάνω τεχνικές παιγνιοποίησης θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του εργαλείου παιγνιοποίησης επαυξημένης πραγματικότητας. Τέλος, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ενοποίηση των εργαλείων παιγνιοποίησης επαυξημένης πραγματικότητας & συμπεριφορικής ανάλυσης χρηστών στο υπολογιστικό νέφος, μαζί με την κατάλληλη προσαρμογή της υφιστάμενης υποδομής στο νέφος. Ως αποτέλεσμα, θα παραδοθεί η νέα αναβαθμισμένη γενιά της πλατφόρμας BubbllzAR μαζί με τις κατάλληλες γραφικές επαφές (backend για καταστήματα/brands & διαχειριστικό σύστημα). Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί διασύνδεση της εφαρμογής για κινητά με την πλατφόρμα. Για την καλύτερη παρακολούθηση της διαδικασίας ενοποίησης, αρχικά θα συνταχθεί οδικός χάρτης ενσωμάτωσης, ενώ υιοθετείται προσέγγιση διαδοχικών δοκιμών ολοκλήρωσης και επικύρωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι μηχανισμοί και οι υπηρεσίες λειτουργούν με τον τρόπο που καθορίζεται στις απαιτήσεις των χρηστών έχοντας ως σημείο αναφοράς τον παραπάνω οδικό χάρτη.

Οι παραπάνω εργασίες πρόκειται να υλοποιηθούν στα πλαίσια των ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5, EE6.

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και των παραδοτέων που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) και στο επιλεγέν προσωπικό.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 5
Διάρκεια: 3 μήνες

Προθεσμία υποβολής 02/04/2020

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: