Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (22214)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Fostering Earth Observation market uptake thanks to natural and holistic access to added value data generated through cutting-edge Artificial Intelligent technologies - SnapEARTH», με αριθμό συμβολαίου 870373, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί κυρίως με την ανάπτυξη της πλατφόρμας EarthPress καθώς και με τις σχετικές τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό υποσυστημάτων.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας WP3 και WP5 του έργου, ενώ θα επεκταθούν και στις δραστηριότητες ενοποίησης των υποσυστημάτων του έργου στο πακέτο εργασίας WP6.
Ειδικότερα, οι παραπάνω εργασίες περιλαμβάνουν:

• Συμμετοχή στην ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για το προϊόν EarthSignature service, καθώς και στις σχετικές έγγραφες αναφορές, παρουσιάσεις και εκθέσεις προόδου του WP3.
Παραδοτέο:
o D3.2 - EarthSignature Software.v1

• Συμμετοχή στην έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη τεχνολογιών αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης για το προϊόν EarthPress service, καθώς και στις έγγραφες αναφορές, παρουσιάσεις του έργου και εκθέσεις προόδου των WP5 και WP6.
Συμμετοχή στις δραστηριότητες πιστοποίησης και επιστημονικής διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.
Παραδοτέα:
o D5.1 - EarthSignature Design & Test Dossier
o D5.2 - EarthSignature Service.v1
o D6.1 - EarthPress Pilot Implementation Plan

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 3 μήνες

Προθεσμία υποβολής 01/04/2020

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: