Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (22211)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Minimal Size Thermal and Electrical Energy Storage System for In-Situ Residential Installation - MiniStor», με αριθμό συμβολαίου 869821, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Μαθηματικός ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων και λογισμικού μαθηματικής μοντελοποίησης στο χώρο και χρόνο, καθώς και με την προσομοίωση της διαδικασίας εγκατάστασης βιομηχανικού εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης πολυλειτουργικής εφαρμογής μεικτής πραγματικότητας. Στόχος είναι οι AR υπηρεσίες, που θα αναπτυχθούν για την κατάρτιση των εργαζομένων, να μειώσουν κατά το δυνατόν το χρόνο και το κόστος της εγκατάστασης, επιτρέποντας την κατάλληλη καθοδήγηση του εργαζομένου κατά την εκπαίδευση αλλά και κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης (δείχνοντας την θέση του εξαρτήματος που θα εγκατασταθεί, παρέχοντας περαιτέρω πληροφορίες, επιτρέποντας τον εντοπισμό αντικειμένων και την αναγνώριση του στόχου κτλ.).

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 8 μήνες

Προθεσμία υποβολής 01/04/2020

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: