Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (22210)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «European network of Cybersecurity centres and competence Hub for innovation and Operations - ECHO», με αριθμό συμβολαίου 830943, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την έρευνα για τις τεχνολογικές προκλήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και με τη σχεδίαση και ανάπτυξη τεχνικών και συστημάτων πρόβλεψης, προσομοίωσης και αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων. Ειδικότερα, αναμένεται να συμμετέχει:
• στην αξιολόγηση υπαρχόντων εργαλείων cybersecurity, καθώς και στη σχεδίαση κι ανάπτυξη νέων πρωτότυπων εργαλείων, τα οποία θα αντιμετωπίζουν τα σημαντικότερα ζητήματα κυβερνοασφάλειας σε διάφορους τομείς (healthcare, maritime, energy),
• στη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής και των μοντέλων αναφοράς έγκαιρης προειδοποίησης συστήματος που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου,
• στη σχεδίαση και ανάπτυξη federated cyber-range συστήματος, που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, καθώς και στην παράλληλη διενέργεια δοκιμών και προσομοιώσεων.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας WP4, WP5, WP6 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων:
• D4.4: Inter-sector prototypes high-level design
• D4.5: Inter-sector prototypes
• D4.6: Inter-sector prototype verification plan
• D5.3 : E-EWS Prototype
• D5.3 : E-EWS Verification plan
• D5.4: E-EWS Verification report
• D6.2: E-FCR Prototype
• D6.3 : E-FCR Verification plan
• D6.4 : E-FCR Verification report

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 8 μήνες

Προθεσμία υποβολής 01/04/2020

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: