Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (21965)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Smart Adaptive Remote Diagnostic Antitampering Systems - DIAS», με αριθμό συμβολαίου 814951, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Πληροφορική ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τον καθορισμό των αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων του έργου, καθώς και με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη α) κατάλληλων μηχανισμών ασφαλείας αναφορικά με τα ηλεκτρονικά συστήματα που χρησιμοποιούνται εντός των οχημάτων (πχ. της εταιρείας FORD) μέσω της υιοθέτησης τεχνολογιών αλυσίδας (blockchain) και β) έξυπνων συμβολαίων (smart contracts) blockchain με στόχο τον περιορισμό της πρόσβασης στα συστήματα των οχημάτων μόνο στους κατασκευαστές ή σε άλλα εξουσιοδοτημένα μέρη για την εκτέλεση αναβάθμισης των συστημάτων. Επιπροσθέτως, ο υποψήφιος αναμένεται να ασχοληθεί με την τεχνική διαχείριση - παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 4 μήνες

Προθεσμία υποβολής 26/02/2020

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: