Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (21964)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Πλατφόρμα Διαδραστικής και Βιωματικής Μάθησης για την προβολή του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και των επιστημών μέσω Πρωτότυπης Κατασκευής Μηχανικής Ανάδρασης και εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας - ActiVatoR», και κωδικό 5031870 / Τ1ΕΔΚ-03735, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη αλγορίθμων και λογισμικού, που θα υλοποιούν τα παρακάτω:

• Παρακολούθηση των κινήσεων κεφαλιού/χειριστηρίων του χρήστη
• Απόδοση των κινήσεων αυτών σε αντίστοιχες διαδράσεις σε περιβάλλον Oculus VR ή Vive VR
• Πλατφόρμα δημιουργίας/αναπαραγωγής διαδραστικών σεναρίων προσομοίωσης σε VR

Οι παραπάνω εργασίες αποτελούν μέρος των παραδοτέων του έργου:
• Π2.1- Λογισμικό εντοπισμού και προσανατολισμού του θεατή ως προς το εικονικό περιβάλλον
• Π2.2- Λογισμικό τρισδιάστατης προβολής σε γυαλιά εικονικής Πραγματικότητας (v1.0) και
• Π.2.3 Λογισμικό τρισδιάστατης προβολής σε γυαλιά εικονικής Πραγματικότητας (v2.0),

στων οποίων τη συγγραφή θα συμμετέχει ο υποψήφιος.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 4 μήνες

Προθεσμία υποβολής 26/02/2020

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: