Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (21963)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Smart Living Homes – Whole Interventions Demonstrator for People at Health and Social Risks - GATEKEEPER», με αριθμό συμβολαίου 857223, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί την ανάπτυξη ενός συστήματος για την αυτοδιαχείριση και παρακολούθηση χρόνιων παθήσεων (Διαβήτη τύπου 2 και του Μεταβολικού συνδρόμου). Η ανάπτυξη του συστήματος διαχωρίζεται σε 3 επιμέρους φάσεις. Στην πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση αντίστοιχων διαθέσιμων συστημάτων, καθώς και η συλλογή και αξιολόγηση των απαιτήσεων των χρηστών με σκοπό τη δημιουργία των προδιαγραφών του συστήματος. Στη δεύτερη φάση θα υλοποιηθεί το σύστημα μέσω κατάλληλων τεχνολογιών και θα ελεγχθεί σε δοκιμαστικό περιβάλλον. Στην τρίτη φάση, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής, ο υποψήφιος αναμένεται να αλληλοεπιδρά με τους χρήστες (ασθενείς και επαγγελματίες υγείας), να συλλέγει και να αναλύει την ανατροφοδότηση τους και να υποστηρίζει τεχνικά τη λύση. Για την υλοποίηση της εφαρμογής απαιτούνται γνώσεις σχεδιασμού και υλοποίησης ανάλογων συστημάτων, καθώς και προηγούμενη εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη πιλοτικής εφαρμογής.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 26/02/2020

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: