Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (21748)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Remote Assessment of Disease and Relapse – Alzheimer’s Disease» - «RADAR-AD», με αριθμό συμβολαίου 806999, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA), μέσω του Προγράμματος «Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU)», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να συμμετέχει στην έρευνα και υλοποίηση: 1) τεχνολογικών λύσεων για την εκτέλεση πιλοτικών δοκιμών, 2) διαδικτυακών και μη εφαρμογών που ενσωματώνουν υπηρεσίες ιστού και στοιχεία IoT, και 3) διαδικτυακών εφαρμογών με γραφική διεπαφή χρήστη για την απεικόνιση/οπτικοποίηση των δεδομένων και των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 03/02/2020

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: