Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (21746)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Maximizing the impact of innovative energy approaches in the EU islands - INSULAE», με αριθμό συμβολαίου 824433, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη λειτουργική σχεδίαση και υλοποίηση ενός υποσυστήματος, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και βέλτιστη διαχείριση ενός συστήματος αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες, συνδεδεμένου σε ένα μικροδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος είναι η δυναμική παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της καθημερινής λειτουργίας του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας, σε συνδυασμό με τα προφίλ και τα μοντέλα κύκλου ζωής των μπαταριών καθώς και τις καθημερινές απαιτήσεις για αποθήκευση/απορρόφηση ενέργειας για την καλύτερη λειτουργία του μικροδικτύου. Το παραπάνω υποσύστημα θα πρέπει να υλοποιηθεί σε γλώσσα προγραμματισμού Python, Java ή C++, επομένως ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, καθώς και κατάλληλες γνώσεις για σχεδιασμό και υλοποίηση αλγορίθμων.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 4 μήνες

Προθεσμία υποβολής 31/01/2020

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: