Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (21376)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «A Data Platform for the Cognitive Ports of the Future - DataPorts», με αριθμό συμβολαίου 871493, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη σχεδίαση και υλοποίηση της υποδομής διαχείρισης δεδομένων ενός συστήματος Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT), για εφαρμογές μεταφοράς και ανάλυσης δεδομένων που θα συλλέγονται από λιμάνια. Συγκεκριμένα, η υποδομή θα αποτελείται από ένα σύστημα blockchain υποστηριζόμενο από "έξυπνα συμβόλαια" (smart contracts) για την ασφαλή μεταφορά δεδομένων από λιμάνια μεταξύ διαφορετικών αποδεκτών. Ο υποψήφιος αναμένεται να ασχοληθεί με τη μελέτη βιβλιογραφίας για αρχιτεκτονικές blockchain κατάλληλες για εφαρμογές IoT, καθώς και με τη σχεδίαση και υλοποίηση "έξυπνων συμβολαίων", έτσι ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις και να πραγματοποιούνται ενέργειες στο δίκτυο όταν συγκεκριμένες συνθήκες ικανοποιούνται.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 30/12/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: