Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (21361)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Γνωστικές λειτουργίες ιπτάμενων οχημάτων μικρού μεγέθους - CoFly», » και κωδικό 5033634, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Πληροφορική
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να διερευνήσει και να αναπτύξει καινοτόμες τεχνικές επεξεργασίας σήματος, καθώς επίσης και να ενσωματώσει τις δυνατότητες αυτές στο τελικό ρομποτικό σύστημα.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:
ΕΕ1: Ανάλυση απαιτήσεων
ΕΕ2: Αυτόνομη Λειτουργία
ΕΕ3: Ανίχνευση και Αποφυγή αντικειμένων
ΕΕ4: Αντίληψη και Γνώση
ΕΕ5: Ολοκλήρωση και Επαλήθευση Συστήματος

Ο υποψήφιος αναμένεται να συνδράμει στα παρακάτω Παραδοτέα:
Π1: Ανάλυση του επιχειρηματικού σχεδίου και της αρχιτεκτονικής του συστήματος
Π2: Έκθεση με τα χαρακτηριστικά αυτόνομης λειτουργίας και το λογισμικό
Π3: Έκθεση με τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής και το λογισμικό
Π4: Αναλυτική έκθεση των τεχνικών και των υλοποιήσεων
Π5: Έκθεση αποτελεσμάτων και το τελικό προϊόν – Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 27/12/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: