Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (21345)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ενσωμάτωση ευφυών συστημάτων βελτιστοποίησης βιομηχανικής παραγωγής με τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας και μηχανισμών αλυσίδας καταχωρίσεων για την διασφάλιση αυθεντικότητας των παραγόμενων προϊόντων - SMART2TRUST», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ0181 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΕΠ01810022 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την αρχιτεκτονική σχεδίαση του προτεινόμενου συστήματος και την ανάπτυξη υπηρεσιών μετάδοσης γνώσης και εκπαίδευσης σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:
ΕΕ1: Ανάλυση του Βιομηχανικού Τομέα και των Λειτουργικών Απαιτήσεων
ΕΕ2: Τεχνικές για την αύξηση της παραγωγικότητας και της ελκυστικότητας σε χώρους παραγωγής
ΕΕ3: Τεχνολογίες για υπηρεσίες συνεργατικής γνώσης και Μέθοδοι για την ενίσχυση της ιχνηλάτησης και ταυτοποίηση των παραγόμενων προϊόντων
ΕΕ4: Τεχνολογίες και υπηρεσίες για την εκπαίδευση και την συνεργατική γνώση σε χώρους παραγωγής
ΕΕ5: Ολοκλήρωση, Ανάπτυξη, Παρουσίαση και αξιολόγηση βιομηχανικών δοκιμών
ΕΕ6: Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του κοινού, Διάδοσης και Δραστηριότητες κατάρτισης τελικών χρηστών

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 23/12/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: