Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (21335)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα - Στάθμευσης ως Υπηρεσίας - για τη διευκόλυνση εύρεσης θέσεων στάθμευσης βασισμένης σε δεδομένα πληθοπορισμού - SocialPark», και κωδικό 5031877 / Τ1ΕΔΚ-03616, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Πολιτικός Μηχανικός
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το σχεδιασμό, την υλοποίηση τον έλεγχο δοκιμαστικής λειτουργίας και την επαλήθευση των παρακάτω μηχανισμών της πλατφόρμας SocialPark, και συγκεκριμένα: α) Του μηχανισμού υπηρεσιών πληθοποριστικής συλλογής δεδομένων από πολίτες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ελεύθερα προσβάσιμων χώρων στάθμευσης, β) της πύλης δήλωσης δραστηριότητας που σχετίζεται με την παροχή χώρων στάθμευσης προς πολίτες και δήλωσης συσχετιζόμενης τιμολογιακής πολιτικής. Στο πλαίσιο των παραπάνω εργασιών, ενδέχεται να απαιτηθεί η σχεδίαση και εκπόνηση μελετών μέσω προσομοίωσης για την εύρεση βέλτιστων μοντέλων διαχείρισης και τιμολόγησης της χρήσης χώρων στάθμευσης σε αστικά δίκτυα. Ο υποψήφιος θα συμμετέχει και στις εργασίες συγγραφής των παραδοτέων του έργου που σχετίζονται με τις παραπάνω εργασίες.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:

Ε.Ε. 2: Διαχείριση δεδομένων διαθεσιμότητας
Ε.Ε. 3: Υπηρεσία διαμεσολάβησης

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 23/12/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: