Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (21311)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «A digital guardian angel enhancing cancer patient’s wellbeing and health status improvement following treatment - ONCORELIEF», με αριθμό συμβολαίου 875392, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη σχεδίαση και υλοποίηση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για προσωποποιημένη υγεία, καθώς και με τη σχεδίαση του συνολικού συστήματος ONCORELIEF και τη διαχείριση των τεχνικών τμημάτων του έργου. Το σύστημα, που θα παραχθεί στο πλαίσιο του έργου ONCORELIEF, θα είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης ασθενών με καρκίνο, με σκοπό την ενίσχυση της φυσικής και ψυχολογικής τους υγείας κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία. Ο υποψήφιος αναμένεται να ασχοληθεί με τη συλλογή και ενοποίηση των δεδομένων του έργου (ιατρικά δεδομένα, δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των ασθενών, κλπ.), καθώς και με την ανάπτυξη μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης και εργαλείων ανάλυσης των δεδομένων, τα οποία θα αποτελέσουν μέρος του συνολικού συστήματος προσωποποιημένης υγείας. Επιπροσθέτως, ο υποψήφιος αναμένεται να ασχοληθεί με τη συγγραφή των σεναρίων χρήσης και τον ορισμό των υποσυστημάτων και τμημάτων, από τα οποία θα αποτελείται το σύστημα, καθώς και της μεταξύ τους διασύνδεσης. Ο υποψήφιος αναμένεται, τέλος, να ασχοληθεί με τη διαχείριση και επίβλεψη της υλοποίησης των τεχνικών τμημάτων του έργου καθώς και με την οικονομική διαχείριση.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 23/12/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: