Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΙΠΤΗΛ-64)

Το Ινστιτούτο Πηροφορικής και Τηλεματικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «LinkedTV: Television Linked To The Web» (Αρ. Συμβολαίου: 287911), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση βοηθού έρευνας / υποψηφίου διδάκτορα, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου. Σημειώνεται ότι στα πλαίσια αυτής της θέσης υπάρχει δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με Ανώτατο Ίδρυμα του εξωτερικού, από όπου θα απονεμηθεί και το διδακτορικό δίπλωμα.

Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-64
Ειδικότητα: Πληροφορική ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός H/Y
Αντικείμενο: Υπολογιστικά αποδοτική ανάλυση οπτικό-ακουστικού υλικού
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 10 μήνες

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr/

Προθεσμία υποβολής 25-01-2012

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: