Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (21041)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Salinization of critical groundwater reserves in coastal Mediterranean areas: Identification, Risk Assessment and Sustainable Management with the use of integrated modelling and smart ICT tools - MEDSAL», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος “PRIMA – Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area” και από εθνικούς πόρους μέσω της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του PRIMA: «Δραστηριότητες που επιλέγονται κατόπιν διακρατικών, ανοικτών και ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που διοργανώνονται από το Ίδρυμα PRIMA και χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς φορείς χρηματοδότησης των συμμετεχόντων στο PRIMA κρατών», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το παραπάνω αντικείμενο στο πλαίσιο των Ενοτήτων Εργασίας:
• ΕΕ1 «Συλλογή, Επεξεργασία και Ολοκλήρωση Δεδομένων»,
• ΕΕ2 «Εφαρμογή περιβαλλοντικών ισοτόπων στην αναγνώριση των πηγών και των διεργασιών υφαλμύρινσης»,
• ΕΕ3 «Μοντέλα και Εργαλεία Λογισμικού»,
• ΕΕ4 «Δραστηριότητες επίδειξης στις πιλοτικές περιοχές MEDSAL»,
• ΕΕ5 «Ανάπτυξη και Λειτουργία του Συμμετοχικού Πλαισίου MEDSAL»
και συγκεκριμένα των παραδοτέων Δ1.1, Δ2.1, Δ2.2, Δ2.3, Δ3.1, Δ3.2, Δ4.1, Δ4.2, Δ4.3, Δ4.5, Δ4.6, Δ4.7, Δ4.8, Δ5.1.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 3 μήνες

Προθεσμία υποβολής 25/11/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: