Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (21030)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Interoperable tools for an efficient management and effective planning of the electricity - INTERPRETER», με αριθμό συμβολαίου 864360, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να παραδώσει μία πλατφόρμα μοντελοποίησης έξυπνων δικτύων διανομής, βάσει διαφορετικών επιπέδων γνώσης πληροφοριών (χαμηλό/ μεσαίο/ υψηλό επίπεδο). Οι πληροφορίες αυτές θα συλλέγονται τόσο από τη δομή του δικτύου και τον υπάρχοντα εξοπλισμό, όσο και από μετρήσεις από έξυπνους μετρητές. Στόχος της πλατφόρμας θα είναι η παραγωγή ενός γενικού μοντέλου δικτύου, το οποίο θα δύναται να χρησιμοποιείται τόσο από εξειδικευμένο λογισμικό προσομοίωσης ηλεκτρικών δικτύων, αλλά και από μία σειρά από εργαλεία ανοιχτού κώδικα, τα οποία πρόκειται να παραχθούν σε μετέπειτα στάδιο στο πλαίσιο του έργου INTERPRETER.

Τέλος, ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να συμμετέχει ενεργά στη συγγραφή των παραδοτέων και των ενδιάμεσων αναφορών του ερευνητικού έργου.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 28/11/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: