Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (21027)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Pro-sumer AwaRe, Transactive Markets for Valorization of Distributed flexibillTY enabled by Smart Energy Contracts - PARITY», με αριθμό συμβολαίου 864319, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη σχεδίαση του προτεινόμενου συστήματος ασφάλειας δεδομένων και συναλλαγών, βασισμένου στην αρχιτεκτονική του έργου, που θα υποστηρίζει τη δημιουργία και διαχείριση έξυπνων συμβολαίων μεταξύ οντοτήτων που σχετίζονται με την τοπική ενεργειακή αγορά (π.χ. καταναλωτών-παραγωγών, συναθροιστών ηλεκτρικής ενέργειας, παρόχων ενέργειας, διαχειριστών δικτύου διανομής, κτλ). Στο πλαίσιο των δράσεων θα εξεταστούν αρχιτεκτονικές δημόσιων (ανοιχτών) και ιδιωτικών (με περιορισμένο αριθμό μελών) καταλόγων blockchain, ενώ θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν αλγόριθμοι κατανεμημένων πρωτοκόλλων συναίνεσης για την υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο της εκκαθάρισης των συναλλαγών των έξυπνων συμβολαίων.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 27/11/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: