Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (21026)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Pro-sumer AwaRe, Transactive Markets for Valorization of Distributed flexibillTY enabled by Smart Energy Contracts - PARITY», με αριθμό συμβολαίου 864319, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, καλείται να αναλάβει τη σχεδίαση και υλοποίηση της αρχιτεκτονικής της προτεινόμενης πλατφόρμας του έργου, που αφορά στη διαχείριση και ανταλλαγή τοπικής ενεργειακής ευελιξίας (flexibility), η οποία θα ενσωματώνει τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και Αλυσίδας των Κοινοποιήσεων/Μπλοκ (blockchain).
Στο πλαίσιο του έργου θα συμμετέχει στην ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής του Διαδικτύου των Πραγμάτων, συμβάλλοντας στη σχεδίαση και ανάπτυξη αλγορίθμων με διανεμημένη ευφυΐα (προφίλ διανεμημένων πηγών ενέργειας) καθώς και μεθόδων αυτό-εκπαίδευσης, με κύριο στόχο τη βελτιστοποίηση της ευελιξίας και ανταλλαγής ενέργειας σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, ο υποψήφιος θα συμμετέχει στη σχεδίαση και ανάπτυξη του συστήματος λήψης αποφάσεων του έργου, που θα περιλαμβάνει διανεμημένες πηγές ενέργειας και στην ανάπτυξη τεχνικών για τη δημιουργία δυναμικών clusters με κύριο στόχο τη βελτιστοποίηση των συναλλαγών ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.
Το παραπάνω σύστημα θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου και θα εγκατασταθεί σε πιλοτικούς χρήστες προκειμένου να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης πλατφόρμας.
Για την υλοποίηση των υποσυστημάτων απαιτείται εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών με αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού (C/C++).

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 27/11/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: