Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (21025)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Secure and PrivatE smArt gRid - SPEAR», με αριθμό συμβολαίου 787011, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη σχεδίαση και υλοποίηση του υπο-συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης του επιπέδου εμπιστοσύνης κάθε συσκευής στα «έξυπνα» δίκτυα παραγωγής/διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (smart-grid), το οποίο αποτελεί πακέτο λογισμικού ενός συνολικού συστήματος κυβερνο-ασφάλειας για «έξυπνα» δίκτυα παραγωγής/διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (smart-grid). Ο υποψήφιος καλείται να αναπτύξει όλες τις απαραίτητες διεπαφές λογισμικού για τη συνεργασία/επικοινωνία των αντίστοιχων υπο-συστημάτων της συνολικής αρχιτεκτονικής. Τέλος, ο υποψήφιος θα συνδράμει και στη συγγραφή των αντίστοιχων παραδοτέων εγγράφων.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 27/11/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: