Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (21023)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ευφυής τηλεϊατρική πλατφόρμα για την αποκατάσταση ασθενών με χρήση Εικονικής Πραγματικότητας - IMPROVE», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ0181 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΕΠ01810022 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το παραπάνω αντικείμενο στο πλαίσιο υλοποίησης των κάτωθι ενοτήτων εργασίας:

  • ΕΕ2:Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος
  • ΕΕ3:Υλοποίηση Εφαρμογής Εικονικής Πραγματικότητας και Φορέσιμου συστήματος
  • ΕΕ4:Ανάπτυξη εφαρμογής Νέφους
  • ΕΕ5:Διαλειτουργικότηκα και Αξιολόγηση του συστήματος σε πραγματικούς χρήστες

Ο υποψήφιος αναμένεται να συμμετέχει τόσο στις αναπτυξιακές - ερευνητικές εργασίες όσο και στη συγγραφή έγγραφων αναφορών, που θα χρησιμοποιηθούν στα παραδοτέα του έργου.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 7 μήνες

Προθεσμία υποβολής 25/11/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: