Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (21003)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ACTivating InnoVative IoT smart living environments for AGEing well - ACTIVAGE», με αριθμό συμβολαίου 732679, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη, τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση πλατφόρμας ενοποίησης τεχνολογιών ΙoΤ (Internet-of-Things), που στοχεύει στην αυτόματη αναγνώριση της καθημερινής συμπεριφοράς ηλικιωμένων ατόμων εντός της οικίας τους, καθώς επίσης και πιθανών αποκλίσεων από τη συνήθη συμπεριφορά που μπορεί να σχετίζονται με προβλήματα στην υγεία του ηλικιωμένου. Επίσης, ο υποψήφιος θα συμμετάσχει και στον καθορισμό σημασιολογικών κανόνων βάσει των οποίων θα αποστέλλονται αυτόματες ειδοποιήσεις στους φροντιστές των ηλικιωμένων (π.χ. συγγενείς, ιατρικό προσωπικό, κλπ.) σε περίπτωση αναγνώρισης μη-φυσιολογικής συμπεριφοράς τους.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 20/11/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: