Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (20876)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Secure and Safe Internet of Things - SerIoT», με αριθμό συμβολαίου 780139, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί κυρίως με την ανάπτυξη τεχνολογιών παρακολούθησης, ανίχνευσης και μετριασμού των επιθέσεων στο ΙοΤ δίκτυο, αλλά και με τη βιβλιογραφική μελέτη και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των υποσυστημάτων.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας WP4 και WP7 του έργου, ενώ θα επεκταθούν και στις δραστηριότητες διάχυσης του πακέτου εργασίας WP9.

Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν:
• Την έρευνα σχετικά με τεχνολογίες ευφυών αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης ανίχνευσης συνδυαστικά σε όλα τα επίπεδα επικοινωνίας του δικτύου και μετριασμού των επιθέσεων εντός του δικτύου, καθώς και έγγραφες αναφορές, παρουσιάσεις του έργου και εκθέσεις προόδου του WP4.
o Παραδοτέα:
- D4.2 - Cross-layer anomaly detection framework
- D4.4 - IoT Decision Support Toolkit
- D4.5 - Unsupervised IoT-ready engine for threat mitigation
• Τη μελέτη, ανάλυση και προετοιμασία του ολοκληρωμένου συστήματος για τις εργαστηριακές δοκιμές του έργου, καθώς και συμμετοχή στη συγγραφή αναφορών, παρουσιάσεων του έργου και εκθέσεων προόδου του WP7.
o Παραδοτέα:
- D7.2 - Cross-layer applications to support SerIoT application scenarios
- D7.3 - SerIoT multi-layer dataset access through WAPI interfaces
- D7.4 - Integrated SerIoT system prototypes
• Τη συμμετοχή στις δραστηριότητες πιστοποίησης και επιστημονικής διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 29/10/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: