Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (20831)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Software Development toolKit for Energy optimization and technical Debt elimination - SDK4ED», με αριθμό συμβολαίου 780572, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Οι υποψήφιοι, που θα επιλεγούν, αναμένεται να ασχοληθούν με την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων, που θα επιτρέπουν την αξιολόγηση και πρόβλεψη της ασφάλειας προϊόντων λογισμικού, αλλά και της ευρύτερης ποιότητάς τους (εκφρασμένης σε όρους τεχνικού χρέους), που θα βασίζονται κυρίως σε στατική ανάλυση πηγαίου κώδικα. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι αναμένεται να αναπτύξουν μεθόδους και εργαλεία που θα επιτρέπουν την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των τρωτών σημείων, τα οποία θα εντοπίζονται μέσω στατικής ανάλυσης και πρόβλεψης της ύπαρξης ευπαθειών, σε τμήματα πηγαίου κώδικα. Επιπροσθέτως, θα ασχοληθούν με την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης της μελλοντικής εξέλιξης του τεχνικού χρέους και της ασφάλειας των προϊόντων λογισμικού με ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές λογισμικού για συσκευές χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (π.χ. ενσωματωμένα συστήματα). Τέλος, οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν στις εργασίες καταγραφής των αποτελεσμάτων και στη συγγραφή της αντίστοιχης τεκμηρίωσης καθώς και σε δράσεις ολοκλήρωσης και επικύρωσης του παραγόμενου λογισμικού.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής -16/10/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: